Reklamační podmínky

Základní ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího Josef Hasman, IČ: 08780099, DIČ: CZ 0008190666, se sídlem Valdecká 90/4 Hořovice 26801, identifikační číslo: 08780099, apsán u Obecního živnostenského úřadu v Hořovicích č.j. ZIV/1491/2019/s/4 dne 1.11.2023  (dále jen „Josef Hasman“ nebo „prodávající“), a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného u Josef Hasman.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami (dále jen „obchodní podmínky“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi v obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován v obchodních podmínkách. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

Záruka za jakost

Jako doklad o záruce vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží doklad o zakoupení se zákonem uvedenými údaji, které jsou zapotřebí pro uplatnění záruky.

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

U nového a rozbaleného zboží je lhůta 24 měsíců, u použitého zboží 12 měsíců.

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruka za jakost, zaniknou, nebyla-li uplatněna v uvedené době.

V případě vyřízení reklamace formou výměny zboží neběží nová lhůta, rozhodující je lhůta začínající běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí kupujícím, pokud prodejce neprokáže opak.

Záruční podmínky

Kontrola zboží při převzetí
Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, poškození krabice). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je například neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@filamentia.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Uplatnění reklamace

Před zahájením procesu reklamace se prosím obraťte na naší podporu na emailové adrese info@filamentia.cz, která vám ráda a bezplatně poradí s nastavením tiskárny a řešením nejčastějších problémů s 3D tiskem.

V případě, že se podpoře nepodaří problém odstranit, může kupující reklamované odeslat na adresu prodávajícího.

Josef Hasman Valdecká 90/4 Hořovice 26801
Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství.

Dále doporučujeme přiložit kopii dokladu o zakoupení a podrobný popis závady.

Josef Hasman také doporučuje zvolit preferovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, dobropis).

Kupující si je vědom, že nedodá-li reklamované zboží včetně veškerého obdrženého příslušenství, pak v případě odstoupení kupujícího od smlouvy bude kupujícímu vrácena kupní cena ponížena o cenu nedodaného příslušenství.

Výluky

Záruka se nevztahuje na mechanické poškození zboží neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží a poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno na závadu uvedenou kupujícím. Pro uvedení závady doporučujeme písemnou formu.

Vyřízení reklamace

Kupující spotřebitel

V souladu s ustanovením § 2 odstavec 1, písmeno a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je spotřebitelem fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Je-li kupující-spotřebitel, prodávající o reklamaci rozhodne ihned, ve složitých případech do čtrnácti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od následujícího dne od podání reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí lhůty resp. prodloužené lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a spotřebitel má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Kupující podnikatel

Je-li kupující-podnikatel, prodávající se zavazuje o reklamaci rozhodnout ve lhůtě 60 dnů ode dne uplatnění reklamace. O tomto rozhodnutí bude kupující podnikatel informován na kontaktní e-mail.

Společná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 1. 10. 2023.